ОСОБЛИВОСТІ АМБУЛАТОРНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ХВОРИХ НА гнійно-запальних захворювань ЩЛД З ХРОНІЧНОЮ СОМАТИЧНОЇ ПАТОЛОГІЄЮ

  1. бібліографічна посилання

1 Хрипков В.Н. 1 Аграновіч Н.В. 1 Зеленський В.А. 1 Королькова В.А. 1 Теунаева А.А. 1

1 Ставропольський державний медичний університет

Наукова стаття присвячена вивченню проблеми актуальності і необхідності повноцінного і комплексного обстеження хворого в амбулаторних умовах перед оперативним лікуванням. Особливо це актуально у стоматологічних пацієнтів, що мають хронічні соматичні захворювання. У статті представлені результати власних досліджень по вивченню поширеності гнійно-запальних захворювань (ГВЗ) щелепно-лицевої ділянки (ЩЛД) у осіб з хронічною соматичною патологією за нозологічними формами, клінічної стадії і клінічним перебігом захворювань. Вивчено особливості амбулаторного обстеження хворих з ГВЗ ЧЛО при хронічної соматичної патології. Досліджено інформованість пацієнтів з гнійно-запальними захворюваннями щелепно-лицьової області про свої супутніх соматичних захворюваннях. Надані рекомендації щодо поглибленого обстеження та комплексного лікування хворих з гнійно-запальними захворюваннями щелепно-лицевої ділянки при хронічної соматичної патології.

поширеність ГВЗ ЧЛО

хронічна соматична патологія

амбулаторне обстеження

1. Блашкова С.Л., Василевська Е.М. Сучасні підходи до профілактики загострень захворювань пародонту у пацієнтів з ішемічною хворобою серця // Фундаментальні дослідження. - 2015. - №1-1. - С. 32-35.

2. Грудянов А.І. Терапія запальних захворювань пародонту знижує ризик розвитку ішемічної хвороби серця та ускладнень при цукровому діабеті // Лікуючий лікар. - 2012. - № 07. - С. 2-3.

3. Ярема Н.А. Стоматологічна допомога хворим, які приймають антикоагулянти в постінфарктному періоді: дис. ... канд. мед. наук. - Москва, 2013. - 21 с.

4. Єфремов О.С. Особливості амбулаторного стоматологічного прийому хворих, які страждають на цукровий діабет: автореф. дис. ... канд. мед. наук. - Москва, 2007. - 26 c.

5. Казанцева Р.В. Клініко-лабораторний скринінг гіпертонічної хвороби та цукрового діабету на стоматологічному прийомі: автореф. дис. ... канд. мед. наук. - Москва, 2006. - 146 с.

6. Кузнєцов С.В., Маркіна М.С. Обстеження хворих з соматичною патологією перед дентальної імплантацією в амбулаторних умовах // Стоматологія. - 2008. - Т.87, № 6. - С. 43-44.

7. Юдіна Н.А., Остапенко О.М. Стоматологічний статус пацієнтів з ішемічною хворобою серця // Проблеми здоров'я та екології. - 2009. - № 2 (20). - С. 115-119.

8. Клінічна і практична стоматологія: довідник / Рудольф Вальтер Отт, Ханс-Петер Вольмер, Вольфганг Е. Круг; пер. з нім. - М .: МЕДпресс-інформ, 2010. - 640 с.

9. Керівництво по клінічній анестезіології / під ред. Б. Дж. Полларда; пер. з англ. - М .: МЕДпресс-інформ, 2006. - 912 с.

актуальність

Детальний і докладний доопераційне обстеження стоматологічних хворих в стаціонарі є обов'язковим. Подібне комплексне доопераційне стаціонарне обстеження не може бути застосоване в амбулаторних стоматологічних ЛПУ в повному обсязі. Це обумовлено рядом причин: складні соціально-економічні та технічні умови амбулаторних установ, нерідко труднощі обгрунтування додаткових тимчасових і матеріальних витрат. Крім того, існує певна складність переконати хворого в доцільності «такого всебічного» (на його суб'єктивний погляд) обстеження перед хірургічним лікуванням ГВЗ ЧЛО, тому що це вимагає в ряді випадків додаткових матеріальних витрат з боку пацієнта. Проте повноцінне максимальне обстеження хворого перед оперативним лікуванням в амбулаторних умовах, що дозволить значно знизити завантаженість спеціалізованого стаціонару, цілком можливо [6]. Особливо це актуально у стоматологічних пацієнтів, що мають хронічні соматичні захворювання.

Більшість таких хворих у зв'язку з основним захворюванням постійно приймають лікарські препарати. Багато з них опосередковано можуть викликати різні побічні небажані явища: артеріальну гіпотонію (салуретики), ортостатичний колапс (гіпотензивні засоби), підвищену кровоточивість (антикоагулянти, антиагреганти), гіпогліглеміческое стан (гіпоглікемічні препарати) і ін. Крім того, несумісність основних препаратів і застосовуваних при стоматологічному лікуванні можуть викликати загострення основного хронічного соматичного захворювання. Наприклад, поєднання місцевого анестетика з адреналіном буде посилювати стан пацієнтів з гіпертонічною хворобою (ГБ) і на ішемічну хворобу серця (ІХС), а відміна седативних препаратів спровокує вегетативний криз у хворих з ГБ і лабільним психоемоційним статусом. Також можливі непередбачені поєднання несприятливих чинників: а саме, деякі антигіпертензивні препарати пригнічують тонус м'язів верхніх дихальних шляхів, а бета-блокатори провокують мимовільний кашель, який небезпечний під час проведення стоматологічних маніпуляцій [3, 4, 5, 8, 9].

Також існують об'єктивні ризики, пов'язані з наявністю вогнищ хронічного запалення в порожнині рота і можливістю розвитку і обважнення клінічного перебігу ГБ, ІХС, цукрового діабету (СД) [1, 2, 7].

Мета роботи: вивчити поширеність ГВЗ ЧЛО у осіб з хронічною соматичною патологією за нозологічними формами, клінічної стадії і клінічним перебігом соматичних захворювань; обґрунтувати доцільність об'єктивної оцінки стану пацієнтів перед хірургічним лікуванням ГВЗ ЧЛО в амбулаторних умовах, що є необхідним для своєчасної і раціональної корекції наявних порушень у хворих з хронічною соматичною патологією в операційному і ранньому післяопераційному періодах.

Матеріали і методи дослідження

Проведено обстеження 75 пацієнтів, у віці старше 30 років, які звернулися амбулаторно до лікаря-стоматолога з найбільш поширеними ГВЗ ЧЛО: загострення хронічного періодонтиту, гострий гнійний одонтогенний періостит щелеп, гострий гнійний періодонтит, пародонтальний абсцес). Всім хворим проведено були анкетування, де було запропоновано вказати свої хронічні соматичні захворювання і фармакологічні препарати, що приймаються на постійній основі. Потім лікарем проводився уточнююче і детальний усне опитування для виявлення особливостей соматичного анамнезу, в тому числі нозологічну форму, клінічну стадію і характер перебігу супутнього соматичного захворювання (ГБ, ІХС, СД і ін.).

Також були проаналізовані 75 амбулаторних карт цих пацієнтів: лабораторні дані (ОАК, ліпідограмма, глюкоза крові, креатинін, сечовина, сечова кислота, мікроальбумін сечі, аналіз крові на Т3, Т4 і ТТГ), інструментальні методи досліджень, також дані комп'ютерних томографій і рентгенограм ( в тому числі Rn-графії шийного відділу хребта з функціональними пробами), ультразвукові обстеження, а також даних добового моніторингу електрокардіограм (СМ-ЕКГ) і артеріального тиску (СМ-АД), ехокардіографії (ЕхоКГ) з доплерівським ан Алізе.

Статистична обробка результатів клінічних досліджень здійснювалася з використанням пакета прикладних програм «Автоматизована обробка експериментальної медичної інформації (ППП" Соми ")» та інших. Для оцінки динаміки показників всередині груп використовувався метод варіаційної статистики Стьюдента.

Результати дослідження та їх обговорення

При аналізі 75 амбулаторних карт пацієнтів з ГВЗ ЧЛО було виявлено 15 соматично здорових осіб (20%) і 60 хворих з хронічною соматичною патологією (80%): ГБ, ІХС, СД.

Розподіл хворих з ГВЗ ЧЛО і соматичної патології з урахуванням нозологічної форми, клінічної стадії, клінічного перебігу представлено в табл. 1.

Таблиця 1

Розподіл хворих з ГВЗ ЧЛО і соматичної патології з урахуванням нозологічної форми, клінічної стадії, клінічного перебігу

соматична патологія

кількість хворих

Абс.

%

Гіпертонічна хвороба 2 стадії

32

53,33%

Ішемічна хвороба серця: стенокардія напруги функціонального класу (ФК) 1,2

16

26,67%

Цукровий діабет 2 типу

12

20%

всього

60

100%

Всі хворі з ГБ (32 людини) мали другу стадію захворювання. Всі хворі з ІХС (16 осіб) по нозологічної формі були зі стабільною стенокардією напруги: за функціональним класу 1 було 2 людини (12,5%), по 2 ФК - 14 осіб (87,5%). Всі хворі з ЦД 2 типу (12 осіб) за клінічним перебігом захворювання були середньої тяжкості в клінічній стадії субкомпенсації.

Крім того, з 60 осіб з основними супутніми захворюваннями: ГБ, ІХС, СД більш, ніж у половини було виявлено поєднання 1, 2 і більше різних захворювань: патологія кістково-суглобово-м'язового апарату: остеохондроз шийного, і / або грудного, і / або попереково-крижового відділів, деформуючий спондильоз С2-С7 і / або ін. сегментів, спондилоартроз, нестабільність С2-С3 дисків і / або ін. дисків, функціональний блок тел С5, С6 і / або ін. тел, викривлення різних відділів хребта, задня серединна - заднебоковая зліва з форамінальні компонентом астічно випала грижа L4-L5 диска і / або ін. дисків; захворювання травної системи: хронічний холецистит в стадії ремісії, хронічний гастрит в стадії нестабільної ремісії, хронічний панкреатит в стадії стабільної ремісії, виразкова хвороба шлунка та / або 12-палої кишки в стадії стабільної ремісії, хронічний геморой в стадії ремісії; патологія дихальної системи: пневмосклероз, емфізема легенів, бронхіальна астма, хронічний обструктивний бронхіт; захворювання серцево-судинної системи: вегето-судинна дистонія (ВСД) за змішаним типом, дисциркуляторна енцефалопатія (ДЕП) змішаного генезу (гіпертонічного, атеросклеротичного, посттравматичного) 1-2 ст., хронічна серцева недостатність (ХСН) 1-2а ст., функціональний клас 1-2 (ФК 1-2), NYHA, порушення серцевого ритму (в тому числі миготлива аритмія), склероз аорти, фіброз аортальних полулуний, пролапс і / або незначна недостатність мітрального і / або аортального клапанів, ущільнення кореня і / або атеросклероз аорти, у еліченіе порожнини лівого передсердя, гіпертрофія міокарда лівого шлуночка і / або міжшлуночкової перегородки (таблиця 2).

Таблиця 2

Розподіл пацієнтів за частотою загострень хронічних соматичних захворювань

Соматичне стан здоров'я

Пацієнти з ГВЗ ЧЛО без соматичної патології

Пацієнти з ГВЗ ЧЛО з соматичною патологією

Абс.

%

Абс.

%

соматично здоровий

15

100%

33

55%

Хронічні соматичні захворювання з рідкими загостреннями

-

-

15

25%

Хронічні соматичні захворювання з частими загостреннями

-

-

12

20%

Разом

15

100%

60

100%

За результатами попереднього опитування ми встановили, що більша половина пацієнтів з хронічною соматичною патологією (55%) вважає себе здоровими і відповідно не інформує лікаря про наявність у них соматичних захворювань, і лише 25% повідомили, що у них є хронічні захворювання з рідкими загостреннями, а у 20% - з частими загостреннями.

У 45% випадків хворі, які повідомили про наявність у них хронічних соматичних захворювань, проте не змогли відповісти на питання про давність захворювання, комплаентности лікування та ефективності терапії, що проводиться, якщо остання проводилася. Результати представлені в таблиці 3.

Таблиця 3

Інформованість пацієнтів про своє хронічному соматичному захворюванні

інформованість

Пацієнти з ГВЗ ЧЛО з соматичною патологією

Абс.

%

Чи не інформували про наявність соматичного захворювання

33

55%

Чи не представляють ступеня тяжкості соматичного захворювання

42

70%

Чи не пам'ятають тривалості соматичного захворювання

34

56,67%

Ніяк не лікують соматичне захворювання

6

10%

вдаються до самолікування

21

35%

Чи не систематично і не регулярно приймають препарати, призначені на постійній основі

18

30%

Систематично і регулярно приймають препарати, призначені на постійній основі

15

25%

Встановлено, що навіть тривало хворіють пацієнти не достатньо обізнані про багатьох параметрах свого соматичного захворювання. Наприклад, вони знають, що у них ГБ, але не уявляють ступеня тяжкості захворювання (70% випадків), його ускладнень і небезпеки для організму і часто в 56,67% випадків не пам'ятають тривалості захворювання. Найсумніше, що 10% таких пацієнтів ніяк не проводять лікування даного захворювання, а 35% вдаються до самолікування, відмовляючись від регулярного прийому (30% випадків) гіпотензивних, антиангінальних, гіпоглікемічних препаратів, не виконуючи рекомендацій фахівців - терапевтів, кардіологів, ендокринологів навіть при їх наявності. І тільки лише 25% таких хворих є високо Комплаентность і приймають препарати на постійній основі.

Отже, грунтуючись тільки на результати анкетування і навіть цілеспрямованого поглибленого опитування (що найбільш часто використовується в амбулаторній стоматологічній практиці), неможливо отримати достовірну та об'єктивну інформацію про стан хворого перед хірургічним стоматологічним лікуванням. Тому стоматолог не може судити ні про ступінь тяжкості, а іноді взагалі про наявність хронічної соматичної патології, і запобігти розвитку різних ускладнень основного захворювання під час або після проведення оперативного стоматологічного втручання.

висновки

Таким чином, проведене дослідження показало, що на амбулаторному стоматологічному прийомі найчастіше зустрічаються хворі з супутньою ГБ другий клінічної стадії. Хворі з супутньою ІХС по нозологічної формі найчастіше зустрічаються зі стенокардією напруги, по її функціонального класу найчастіше 2 ФК, а хворі з супутнім ЦД найчастіше зустрічаються з СД 2тіпа, середнього ступеня тяжкості в клінічній стадії субкомпенсації.

Встановлено, що більше половини хворих з ГВЗ ЧЛО при супутньої ГБ, ІХС, СД мають різне поєднання нозологічних форм захворювань: патології серцево-судинної, дихальної, травної, кістково-суглобово-м'язової систем.

Проведене дослідження показало дуже низьку інформованість лікаря в умовах амбулаторного стоматологічного прийому в питаннях супутньої соматичної патології. Тому впровадження сучасних стандартів (зокрема обстеження пацієнтів перед хірургічним стоматологічним лікуванням в амбулаторних умовах з метою профілактики можливих ускладнень і / або для ефективної їх терапії) досить доцільно. Раннє розпізнавання і знання про наявність хронічної соматичної патології у пацієнтів, яким належить хірургічне стоматологічне лікування, посприяє поліпшенню якості стоматологічної допомоги у цій складній категорії хворих в амбулаторних умовах.

Отже, підхід до повноцінного об'єктивного обстеження пацієнтів: анамнез, фізикальне обстеження, застосування методів об'єктивної діагностики (в тому числі експрес-методів лабораторної та інструментальної діагностики) допоможе лікарю-стоматологу на амбулаторному прийомі в плануванні обсягу і форми стоматологічного хірургічного лікування, профілактики ускладнень як основного соматичного, так і стоматологічного захворювань. А також в подальшому післяопераційному веденні пацієнтів з ГВЗ ЧЛО з хронічною соматичною патологією лікарями терапевтами, кардіологами, ендокринологами, фахівцями загальної лікарської практики та ін.

бібліографічна посилання

Хрипков В.Н., Аграновіч Н.В., Зеленський В.А., Королькова В.А., Теунаева А.А. ОСОБЛИВОСТІ АМБУЛАТОРНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ХВОРИХ НА гнійно-запальних захворювань ЩЛД З ХРОНІЧНОЮ СОМАТИЧНОЇ ПАТОЛОГІЄЮ // Сучасні проблеми науки та освіти. - 2016. - № 4 .;
URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=24903 (дата звернення: 08.06.2019).

Пропонуємо вашій увазі журнали, що видаються у видавництві «Академія природознавства»

(Високий імпакт-фактор РИНЦ, тематика журналів охоплює всі наукові напрямки)

Ru/ru/article/view?